Eesti
English Latviski По-русски
Konsulaar- ja reisiinfo » Konsulaarabi »

Konsulaarabi

01.03.2018

Eesti välisesinduse üheks tähtsamaks ülesandeks on asukohariigis abistada Eesti kodanikke ja Eestis alaliselt elavaid kodakondsuseta isikuid, võtta vajadusel tarvitusele abinõusid kaitsmaks Eesti kodanike ja juriidiliste isikute õigusi ja seaduslikke huvisid asukohariigis ning seadusega sätestatud korras läbi vaadata Eesti kodanike ja juriidiliste isikute avaldusi.

NÕUANDED PROBLEEMIDE PUHUKS VÕI NENDE ENNETAMISEKS

Reisidokumendi kaotamise või varastamise korral vajab inimene dokumenti Eestisse tagasi pöördumiseks. Passi kaotanud Eesti kodanik või Eestis alaliselt resideeriv välismaalane peab pöörduma saatkonda isiklikult Eestisse tagasipöördumistunnistuse või -loa saamiseks. Soovitav on võimalusel helistada eelnevalt saatkonna konsulaarosakonna telefonil (371) 6781 2026 või Eesti Välisministeeriumisse telefonil  (372) 5301 9999 (24h).

Tagasipöördumistunnistuse või -loa saamiseks tuleb esitada:

  • vormikohane taotlus
  • 2 ühesugust fotot mõõtmetega 40x50 mm

NB! Tagasipöördumistunnistus on reisidokument, mis võimaldab Eesti kodanikul Eestisse tagasi pöörduda, mitte aga reisi jätkata.

NB! Soovitame kindlasti pöörduda avaldusega dokumentide kaotuse või varguse kohta Läti politseisse, et raskendada kaotatud või varastatud dokumendi väärkasutust kolmandate isikute poolt.

Kinnipidamise korral seoses võimaliku õigusrikkumisega on kinnipeetul õigus nõuda selgitust kinnipidamise põhjuste kohta, konsulaarametniku viivitamatut informeerimist ning temaga kohtumist või telefonivestlust lühikese tähtaja jooksul pärast kinnipidamist. Samuti on tal õigus nõuda advokaadi kohalekutsumist ja sugulaste informeerimist kinnipidamisest. Seda võib teha kinnipeetu ise või ametnik, kes ta kinni pidas. Kinnipeetul on õigus kasutada tõlgi abi, kui ta ei valda keelt, milles küsitlemine toimub.

NB! Välismaal viibides tuleb järgida asukohariigi seadusi ja eeskirju. Kehtib üldtunnustatud põhimõte: seaduse mittetundmine ei vabasta vastutusest.

Haiguse, õnnetusjuhtumi, loodusõnnetuse või kuriteo ohvriks langemise korral on Eesti kodanikul ja alalisel elanikul õigus pöörduda abi saamiseks Eesti Vabariigi välisesinduse või aukonsulaadi poole. Kindlasti soovitame teha Lätti reisimisel tervisekindlustus. See võimaldab õnnetuse korral haiglaarve korvamist või surnu transpordi ja matmisega seotud kulude hüvitamist. Tuleb silmas pidada, et välismaal haigestunud inimese või õnnetusjuhtumis vigastatute ravimise ja kojutoimetamise kulusid Eesti Haigekassa ega ka välisesindused ei kanna.

Kui sa ei tea, mida hädaolukorras teha, võta alati ühendust Välisministeeriumi valveametnikuga telefonil +372 5301 9999 (24h).

Palun pöörake tähelepanu meie koduleheküljel alajaotuses „Reisimine Lätti” olevatele Läti ametkondade soovitustele.

Rahalise abi andmine

Eestisse tagasipöördumiseks rahalise abi vajadusel võivad abivajaja sugulased, sõbrad või teised isikud kasutada pankade ja reisibüroode poolt pakutavat rahvusvahelist kiirrahakaardi saatmise teenust, mida pakuvad MoneyGram ja Western Union.

Samuti saab kanda vajamineva rahasumma Eesti Välisministeeriumi arvelduskontole, kuid säärane tee on aeganõudvam. Kindlasti tuleb maksekorralduses ära näidata isiku nimi, kellele rahaline abi läheb ja millises saatkonnas see välja makstakse. Välisesindus väljastab sularaha abivajajale alles pärast raha laekumist arvelduskontole.

Makse teostamiseks vajalikud andmed on järgmised:

Saaja: EV Välisministeerium - Ministry of Foreign Affairs of Estonia
Pank: Swedbank

A/a: EE122200221006104336, SWIFT/BIC: HABAEE2X, viitenumber 700025262

Mida konsul ei tee...

Ei anna laenu
Ei osuta transpordi ega majutusteenust.
Ei osuta õigusabiteenust Lätis
Ei osuta tõlketeenust kohalikus asjaajamises
Ei lahenda töövaidlusi

TopBack

© Eesti Suursaatkond Riias Skolas 13, LV-1010 Riia, Läti tel. (371) 6781 20 20, e-mail: embassy.riga@mfa.ee