Eesti English
Latviski
По-русски
Konsulārā informācija » Saistīts ar ģimeni »

Saistīts ar ģimeni

12.02.2014


Laulības noslēgšana Latvijā

Ārvalstnieks, ārvalsts jurisdikcijā esošs bezvalstnieks vai persona, kurai Latvijā piešķirts bēgļa statuss vai alternatīvais statuss, var noslēgt laulību:

  1.  ar Latvijas pilsoni, ja viņš laulības noslēgšanas brīdī Latvijā uzturas likumīgi;
  2.  ar ārvalstnieku, ārvalsts jurisdikcijā esošu bezvalstnieku vai personu, kurai Latvijā  piešķirts bēgļa statuss vai alternatīvais statuss, ja abiem laulājamiem laulības noslēgšanas brīdī ir derīgas pastāvīgās uzturēšanās atļaujas vai vienam laulājamajam ir pastāvīgās uzturēšanās atļauja, bet otrs laulības noslēgšanas brīdī Latvijā uzturas likumīgi.

Visas laulības  Latvijā tiek noslēgtas dzimtsarakstu nodaļā vai pie kādas no Civillikuma 51. pantā norādītajām konfesijām (evaņģēlisko luterāņu, Romas katoļu, pareizticīgo, vecticībnieku, metodistu, baptistu, septītās dienas adventistu vai Mozus ticīgo (jūdaistu)) garīdznieka, ja ievēroti laulības noslēgšanas noteikumi.

Šis noteikums neattiecas vienīgi uz laulībām, kurās stājas ārvalstnieks, ārvalsts jurisdikcijā esošs bezvalstnieks vai persona, kurai ārvalstī piešķirts bēgļa statuss vai alternatīvais statuss, ar ārvalstnieku, ārvalsts jurisdikcijā esošu bezvalstnieku vai personu, kurai ārvalstī piešķirts bēgļa statuss vai alternatīvais statuss. Šādas laulības var reģistrēt attiecīgās valsts diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā. Ja Latvijā nav attiecīgās valsts pārstāvniecības vai Latvijas Republikā akreditētās ārvalstu diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības tās valsts pārstāvniecība Latvijas Republikā šādas funkcijas neveic, ārvalstnieki laulību reģistrē attiecīgā Latvijas Republikas dzimtsarakstu nodaļā vai pie garīdznieka.

No minētā izriet, ka diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības Latvijā nedrīkst reģistrēt laulības, kurās vismaz viens no laulājamajiem ir Latvijas pilsonis vai nepilsonis, Latvijas jurisdikcijā esošs bezvalstnieks vai persona, kurai Latvija piešķīrusi bēgļa statusu vai alternatīvo statusu. Pretēji Latvijas Republikas likumiem ārvalstu diplomātiskajās un konsulārajās pārstāvniecībās reģistrētas laulības netiek atzītas Latvijas Republikas teritorijā.

Reģistrējot laulību Latvijas Republikas dzimtsarakstu nodaļā vai pie garīdznieka, ārvalstnieks, ārvalsts jurisdikcijā esošs bezvalstnieks vai persona, kurai piešķirts bēgļa statuss, saskaņā ar likuma „Par civilstāvokļa aktiem” uzrāda pasi vai citu personu apliecinošu dokumentu un iesniedz šādus dokumentus:

  • pieteikumu laulību reģistrācijai;
  • dzimšanas apliecību;
  • vecāku, aizbildņu vai bāriņtiesas rakstveida atļauju, ja viena no personām, kas stājas laulībā, nav pilngadīga;
  • personām, kas agrāk bijušas citā laulībā,- bijušā laulātā miršanas apliecību vai norakstu no tiesas sprieduma par laulības šķiršanu vai laulības šķiršanas apliecību, vai norakstu no tiesas sprieduma par laulības atzīšanu par neesošu, vai arī laulību reģistra izrakstu ar atzīmi par šādu spriedumu;
  • valsts vai pašvaldības iestādes ārsta apliecinājumu par veselības stāvokli;
  • attiecīgās ārvalsts kompetentas institūcijas izsniegtu dokumentu par to, ka šai personai nav šķēršļu laulības noslēgšanai Latvijas Republikā, ja starptautiskajos līgumos, kurus apstiprinājusi Saeima, nav noteikts citādi.

Igaunijas pilsonim ir pienākums par ārvalstī noslēgtajām laulībām informēt Igaunijas iedzīvotāju reģistru. Parasti par to informē Latvijas Republikas valsts iestādes, bet to var darīt arī Igaunijas Vēstniecībā Latvijā ar Konsulārās nodaļas starpniecību, vai arī pa pastu. Ja Jūs izmantojat pasta pakalpojumu, lūdzam atbilstoši prasībām apstiprināto dokumentu (skat. zemāk esošo informāciju) sūtīt uz adresi:

Siseministeerium
Rahvastikutoimingute osakond
Pikk tn. 61
15065 TALLINN
ESTONIA

 

Par Latvijā veiktas laulības šķiršanas atzīšanu Igaunijā

Igaunijas pilsonim ir pienākums par ārvalstī šķirto laulību informēt Igaunijas iedzīvotāju reģistru. Parasti par to informē Latvijas Republikas valsts iestādes, bet to var darīt arī Igaunijas Vēstniecībā Latvijā  ar Konsulārās nodaļas starpniecību, vai arī pa pastu. Ja Jūs izmantojat pasta pakalpojumu, lūdzam atbilstoši prasībām apstiprināto dokumentu sūtīt uz adresi:

Siseministeerium
Rahvastikutoimingute osakond
Pikk tn. 61
15065 TALLINN
ESTONIA

Kāpēc tas ir vajadzīgs?

Ja Jūsu laulība ir šķirta Latvijā un Jūs neesat par to informējis Igaunijas iedzīvotāju reģistru saskaņā ar  Igaunijā spēkā esošajiem likumiem, tad Jūsu laulība ar bijušo laulāto tiks uzskatīta par spēkā esošu.

Svarīgi zināt!

Dokumentiem, kuri ir latviešu valodā jābūt notariāli iztulkotiem igauņu, angļu vai krievu valodā.


Bērna dzimšanas reģistrācija Latvijā

Divu ārvalstu pilsoņu vai ārvalstnieka un Latvijas pilsoņa Latvijā dzimušā bērna dzimšanu reģistrē Latvijas Republikas Dzimtsarakstu nodaļā pēc bērna dzimšanas vietas. Bērna pases pieteikumu var iesniegt pēc dzimšanas apliecības saņemšanas, kā arī pēc dokumenta iztulkošanas.


TopBack

© Igaunijas vēstniecība Rīgā Skolas iela 13, LV-1010 Rīga, Latvija tel. (371) 6781 20 20, e-mail: embassy.riga@mfa.ee